Informació General

Les emissions comptabilitzades per la Calculadora inclouen:

 1. Emissions derivades del consum energètic (electricitat, gas natural i equips de combustió de benzina, gasoil, combustible, propà o butà i biogàs).
 2. Emissions derivades de la combustió durant el transport dins de l'explotació, o de viatges relacionats amb l’explotació però fora d’ella (cotxe, avió, etc.).
 3. Emissions derivades del consum de productes químics a les instal·lacions.
 4. Emissions degudes a les fuites de gasos refrigerants a oficines, ETAP i EDAR.
 5. Emissions degudes al tractament de residus generats en oficines, ETAP i EDAR. Es calculen les emissions evitades en el tractament de residus, gràcies a la valorització dels materials.
 6. En el cas de les EDAR: emissions dels processos de tractament d'aigües i fangs.
  • Emissions de CH₄ produïdes durant el procés de digestió de fangs a les EDAR.
  • Emissions de N₂O derivades dels processos de nitrificació i desnitrificació a les EDAR.
  • Emissions de N₂O derivades de l’abocament de l'efluent al medi receptor.
  • Emissions de CH₄ i N₂O derivades del tractament i de la disposició final dels fangs.